English   Deutsch
A település
Községháza
Élethelyzetek,
ügyleírások
Online Újság
Intézmények
Társadalmi szervezetek
Hirdetőtábla
Kultúra / szórakozás
Szolgáltatások
Internetes
Önkormányzati
Jogtár Rendszer
Külső tartalom

Felhasználó:
Jelszó:

 Elektronikus ügyintézés indítása itt vagy a fenti képre kattintva

Felhasználói útmutató elektronikus ügyintézésheze-Papír szolgáltatás indítása itt vagy a fenti képre kattintva

e-Papír Felhasználói KézikönyvHIVATALOS HIRDETMÉNYEK


  --------------------------------


Következő képviselő-testületi ülés:

2018. november 22-én.


--------------------------------

HATÁLYOS RENDELETEK 

a "Hirdetőtábla - Aktuális rendeletek" menüpontjában és a Nemzeti Jogszabálytárban

--------------------------------

---------------------------------


Filmforgatási célú közterület használat 2018. évi díjai


---------------------------------

PÉTFÜRDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

a Facebookon


 

 

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?

A lakossági tájékoztató kiadvány letölthető itt

---------------------

 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

III. Gazdálkodási adatok  


Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve 


--------------------------

A nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések közététele: 

 

2018. évi     2017. évi 

2016. évi     2015. évi   

2014. évi     2013. évi    

---------------------------------


Nyilvántartások

Kereskedők  és működő üzletek nyilvántartása  

Szálláshelyek nyilvántartása  

Telephelyek nyilvántartása  

(Letölthető nyomtatványok a 'Községháza/Nyomtatványok' menűpont alatt.)

  

---------------------------------

Közérdekű adatigénylés


TÁJÉKOZTATÓ a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól

Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap

kitölthető word formátumban  

 ---------------------------------

Pétkomm Kft.

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

Melléklete

----------------------------------

 


 


Pétfürdő Nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése

PROJEKT INFORMÁCIÓK 


 
Kezdőlapnak választElküldöm ezt az oldal egy barátomnakHozzáadás a kedvencekhezOldaltérképImpresszum 2018. november 19. 04:36 Erzsébet  


HIVATALOS HIRDETMÉNYEK ÉS AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK


Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása 8. évfolyamos tanulók számára az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre ITT OLVASHATÓ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tájékoztató a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutak fennmaradási engedélyezési eljáráshoz

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (jelenleg hatályban lévő) 29. § (7) bekezdése alapján:

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha

 1. a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és

 2. az engedély megadásának feltételei fennállnak.

   

  A tájékoztatást a fennmaradási engedélyezési eljárás lefolytatásához készítette hivatalunk.

  Az engedély nélkül fúrt, illetve ásott talajvízkutakat nem bejelenteni kell, hanem engedélyeztetni, fennmaradási engedélyt kell beszerezni. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) korm. rendelet alapján az elsőfokú hatósági eljárás jegyzői jogkörbe tartozik.

  A fennmaradási engedélyt az építtetőnek (tulajdonosnak) kell kérelmeznie. A kérelmet benyújthatja a fentiek által meghatalmazott személy vagy szervezet is. 

   

  A jegyzői hatósági eljárás együttes feltételei az alábbiak:

 • csak talajvízkút ill. partiszűrésű ásott vagy fúrt kútra vonatkozik,

 • 500 m3/év vízhasználat alatt,

 • csak házi ivóvízigény és háztartási célú vízigény kielégítésére szolgálhat a vízhasználat,

 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van,

 • magánszemély a kérelmező,

 • nem gazdasági célú vízigény.

  Amennyiben a létesítmény nem felel meg ezen feltételeknek, akkor a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

   

  A jegyzői hatáskörbe tartozó vízjogi engedélyezési eljárás megindításához az alábbiak szükségesek:

 • kérelem benyújtása (nyomtatványt biztosítunk),

 • tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentáció

A vízkivételt biztosító vízi-létesítmények engedélyezési eljárása a jelenleg hatályos szabályozás alapján 2018. december 31-éig mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

 Az engedélyezési eljárásba szakhatóságot csak abban az esetben kell bevonni, ha a kútból történő vízkivétel ivóvíz igény kielégítésére szolgál. Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy állatitatásra szolgál és azt nem gazdasági célból használják, akkor nem kell a Járási Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként bevonni. A szakhatóság az eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratóriumi vízmintavételre kötelezi és csak megfelelő vízminőség esetén adja meg szakhatósági hozzájárulását.

 Nyomtatvány és az eljárás részleteiről pontos tájékoztatás a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Településüzemeltetési Csoportján vagy a jegyzőtől kérhető (illetve www.petfuro.hu honlapon található.

Pétfürdő, 2018. november 7.

 

                                                                                                          Szabóné Czifra Melinda

                                                                                                                        jegyző

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tisztelt Ügyfeleink!


A 2018. november 1-jei munkaszüneti naphoz kapcsolódó munkarend-változás miatt 2018. november hónapban a szociális pénzbeli ellátások kifizetésére 2018. november 7. napján, szerdán 13-16 óráig kerül sor a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal pénztárában.

Megértésüket köszönjük!

Pétfürdői Polgármesteri Hivatal


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


FELHÍVÁS


 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2019. évre is meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázat két részből áll:


Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.


Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.


A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.


A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.


A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer pályázati rendje :


A pályázatkezelő elektronikus pályázati rendszert működtet 2013. évtől az ösztöndíjrendszer pályáztatására, mely elérhető a http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/ . Ezen az oldalon találhatók meg a pályázatokkal kapcsolatos lényeges információk, illetve az alábbi linken regisztrációt követően érhető el a pályázati űrlap: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx, melyet kitöltés után kinyomtatva a szükséges mellékletekkel


2018. november 6-ig


kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal 2. számú irodájába.


Pályázattal kapcsolatos szóbeli információ a Polgármesteri Hivatal 2. számú irodájában, és a 88/588-920 telefonszámon kérhető Fehér Roland ügyintézőtől.


A részletes pályázati kiírások:

"A" típusú pályázati adatlap 2109

"B" típusú pályázati adatlap 2109

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


H I R D E T M É N Y

 

 

A Pétfürdői Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a Pétkomm Kft. megbízásából, hogy a Cothec Kft. által a fűtőműben elvégzendő javítási munkálatok miatt

 

 

2018. október 08-október 10-ig

 

a távhőszolgáltatás (fűtés és melegvíz) szünetelni fog.

 

 

Polgármesteri Hivatal


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tisztelt Ebtartó!


Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A települési önkormányzat az összeírást az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban Átv.) 42/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján végzi, és jogosult kezelni az Átv. 42/A.§ (4) bekezdésében meghatározott adatokat (összeíró adatlap tartalmazza).


Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát, aki az ebösszeírást megelőzően a bejelentésnek eleget tett, az is köteles adatot szolgáltatni.


Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).


Az Ebösszeíró adatlap beszerezhető a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C), illetve letölthető a www.petfurdo.hu honlapról, illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosítható.


Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:

 • Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

 • Személyesen a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban

 • Elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formában) a petionkormányzat@upcmail.hu e-mail címre.


Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2018. november 15.


Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm.rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket szolgáltató állatorvosnál megjelöltetni.


A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója 2012. december 31-ig volt köteles a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A regisztrált eb adatának megváltoztatása miatt történő adatmódosítás díjmentes.


Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2018. november 15-ét követően az Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal részére, a változást követő 15 napon belül


Az ebösszeíró adatlap letölthető itt:  word formátumban

                                                           pdf formátumban

 


Pétfürdői Polgármesteri Hivatal


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Pétfürdő új honlapja ASP-támogatással elkészült.

Domain váltással kapcsolatos technikai feladatok folyamatban vannak, valamint az adatfeltöltés még nem teljes, így az oldal később lesz aktív.

Jelenlegi állapotában megtekinthető a https://petfurdo.asp.lgov.hu/ címen. Észrevételeiket, javaslataikat az új oldallal kapcsolatban a puhacsek@gmail.com címre várjuk.


Pétfürdő, 2018. augusztus 29.

Polgármesteri Hivatal------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tájékoztatás a téli rezsicsökkentésben nem részesültek természetbeni juttatásáról

Tisztelt Lakosság!

A Kormány 1364/2018. (VII.27.) számú határozatában foglaltak alapján azok, akik földgáz, vagy távhőszolgáltatást nem vesznek igénybe és így nem részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben, háztartásonként megkaphatják az egyszeri természetbeni támogatást. A természetbeni támogatás a fűtőanyagra (tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett) vonatkozik, nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

A Belügyminisztérium Önkormányzatok számára - a Korm. határozat végrehajtására - kiadott eljárásrend alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalba (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C) legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját, mely később már nem módosítható. Az igénylő személy csak akkor jogosult a támogatásra, ha az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint háztartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentő nyilatkozatot kitöltést és aláírást követően a Hivatalba kell postai úton vagy személyesen eljuttatni (Pétfürdő, Berhidai út 6/C). A nyilatkozat letölthető a www.petfurdo.hu honlapról, illetve személyesen átvehető a Hivatal portáján, valamint megjelenik a Pétfürdői Krónikában. Postai feladás esetén kérjük figyeljenek a beadási határidő betartására, mert az igénylésnek 2018. október 15. napjára be kell érkeznie. A később beérkezett igényléseket nem tudjuk figyelembe venni a fentiekben említett jogvesztő határidő miatt.

A Hivatal dolgozói a rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrzik, hogy az adott háztartásra vonatkozóan már nyújtottak-e be a 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozatra hivatkozással igénybejelentést. Az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést a Hivatal nem fogadja be.

Az igénybejelentés feltétele a bejelentő részéről a büntetőjogi felelőssége tudatában történő

 1. nyilatkozattétel, miszerint sem az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet, sem a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet alapján a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült,  

 2. hozzájárulás ahhoz, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Korm. határozat alapján adminisztratív vizsgálat keretében ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.


  Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el (már korábban részesült a 12.000,- Ft összegű juttatásban a gáz- vagy táv-hőszolgáltató által), az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

2018. október 15-ig csak az igénybejelentések történnek meg, az igényelt természetbeni támogatás igénybevételének részletszabályairól egy későbbi időpontban adunk tájékoztatást a Kormány később meghozandó döntései alapján.              

Igénybejelentő letölthető itt       Adatkezelési tájékoztató letölthető itt                 

Pétfürdői Polgármesteri Hivatal 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet lakossági tájékoztatója népességügyi felmérés - táplálkozási és tápláltsági állapot vizsgálat témában - ITT olvasható.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felhívás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Nitrogénművek Zrt. tervezett karbantartás miatt 2018. augusztus 4-én (szombat) leállítja a Salétromsav 1 üzemét.

A karbantartás időtartama előre láthatólag 3 hét.

Az üzem pontos visszaindításáról később várható tájékoztatás.

A Salétromsav üzem leállítása és indítása során rövid ideig nitrózus gáz kibocsátás lehet tapasztalható, amely a környező lakosságra nézve nem jelent veszélyt.

Tisztelettel:

Szabóné Czifra Melinda sk.

jegyző

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Lakosság!

A 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartásokat is egyszeri természetbeni támogatásban részesíti a Kormány, a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

Ennek érdekében a településen fel kell mérni azon lakott ingatlanoknak a számát, amelyeket nem vezetékes gázzal vagy távfűtéssel fűtenek. A felmérés a külterületi lakott ingatlanokra is vonatkozik.


A fenti feltételeknek megfelelő pétfürdői ingatlanok vonatkozásában az érintett ügyfelek a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal 13. számú irodájában jelentkezhetnek, Pétfürdő, Berhidai út 6/C. szám alatt.

Telefon: 06(88) 787-919/110 mellék; 588-910/110 mellék.

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 23. csütörtök 16.00 óráig.

Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy az előzetes felmérést követően (várhatóan 2018. szeptember-október hónapban) lesz lehetőség a támogatásra vonatkozó igények benyújtására, amelyről a későbbiekben – a Belügyminisztérium erre vonatkozó tájékoztatását követően – további tájékoztatást nyújtunk Önöknek.

Pétfürdő, augusztus 2.

Pétfürdői Polgármesteri Hivatal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HIRDETMÉNY


A Pétfürdői Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy


2018. július 30-án. (hétfő) 12:00 órától 2018. augusztus 3. (péntek) 24:00 óráig


az Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős helyettes államtitkár az előrejelzések alapján


2. fokú hőségriasztást adott ki.


A riasztással kapcsolatos fontosabb információk:


Szakemberek azt javasolják, hogy aki teheti, töltsön több órát légkondicionált helyiségben. A bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája elérhető valamennyi katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján

(http://veszprem.katasztrofavedelem.hu/klimatizalt-helyisegek).


További hasznos információt találnak a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_kattipus_hoseg                                                                                              Polgármesteri Hivatal


------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tájékoztató településrendezési eszközök felülvizsgálatáról, partnerségi eljárásról.


Tájékoztató levél elérhető itt.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HIRDETMÉNY

 

Pétfürdő Nagyközség Polgármestere a PTF/2213-5/2018. ügyszámon végzést hozott Csanádi Istvánné 8105 Pétfürdő, településszintű lakcímű ügyfél létfenntartási támogatása ügyében.

Az ügyben hozott döntés nem kézbesíthető, mivel az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik.

A végzés az ügyfél vagy meghatalmazottja hatóságomnál ügyfélfogadási időben átveheti.

A hirdetményi közlés jogalapját "Az általános közigazgatási rendtartásról" szóló, 2016. évi CL. törvény 88.§ (1) bekezdés a) pontja, és (2)-(3) bekezdése biztosítja.

 

Kifüggesztés időpontja: 2018. július  6.

Levétel időpontja: 2018. július   20.------------------------------------------------------------------------------------------------------------HIRDETMÉNY


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület a 93/2018.(II.22.) számú határozatával a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el

a) a nyári időszakban: 2018. július 23-tól augusztus 26-ig,

b) a téli időszakra: 2018. december 24-től 2019. január 6-ig.


Az igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás a megszokott módon, zavartalanul zajlik.


Pétfürdői Polgármesteri Hivatal


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pétfürdő Nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése


PROJEKT INFORMÁCIÓK: AZ ALÁBBI LINKRE KATTINTVA


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről


Tisztelt Ügyfeleink!


Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) 1.§ 17. b) pontja értelmében a helyi önkormányzat elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles biztosítani ügyfelei részére az elektronikus ügyintézés lehetőségét.


Az Eüsztv. 3.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon az ügyfelet megilleti a jog, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügyét – az Eüsztv-ben meghatározott módon – elektronikusan intézze.


Az Eüsztv. 9.§ (1) bekezdés a), b) pontja értelmében 2018. január 1. napjától az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles.


Esetükben tehát az ügyek elektronikus intézése nem csak lehetőség, hanem kötelezettség.


Ennek kapcsán felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók (gazdálkodó szervezetek) kizárólag elektronikus úton indíthatnak adóigazgatási eljárást, valamint elektronikus úton kötelesek kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. (Ide nem értve a lakásszövetkezeteket, az adószámmal nem rendelkező alapítványt, egyesületet, továbbá a személyi jövedelemadó törvény szerinti egyéni vállalkozót, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában nem szerepel.) 


A természetes személy ügyfelek részére az elektronikus ügyintézés nem kötelező, a lehetőséget azonban biztosítani kell a részükre is.


Az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne az Önkormányzati Hivatali Portál (továbbiakban: Portál), amely az önkormányzati ASP rendszerben működteti az elektronikus ügyintézést a portálon közzétett elektronikus űrlapok útján.


A Portál elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap


Egyéb esetben az e-Papír szolgáltatás útján biztosítjuk az elektronikus ügyintézés lehetőségét, ahol szabadszöveges beadványokat juttathatnak el hivatalunkhoz.


Az e-Papír szolgáltatás elérhetősége: https://epapir.gov.hu/Az e-Papír szolgáltatás Ügyfélkapu regisztrációhoz kötött, a Portálon történő ügyintézés feltétele, hogy az ügyfél KAÜ-n (Központi Azonosítási Ügynök) keresztül igénybe vehető elektronikus azonosítási szolgáltatások valamelyikével azonosítsa magát.


Ezen azonosítási szolgáltatások az alábbiak lehetnek:

- Ügyfélkapus azonosítás (Ügyfélkapu)

- Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (Telefonos azonosítás)

- Tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány (E-szig.-azonosítás).


A Portálon Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások:


Adóegyenleg lekérdezés

Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a KAÜ-s azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.


Ügykövetés

A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.


Ügyindítás


Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki leltár, anyakönyvi és szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati ASP rendszeren keresztül, de az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen ezen kívüli ügy elektronikusan indítható. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be. 


Regisztráció, a szolgáltatás igénybevétele


A Portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban regisztrációhoz kötöttek. Az azonosítás a KAÜ igénybevételével történik. Az első belépéskor létrejön az ASP elektronikus ügyfél személyes fiókja, amelyben személyre szabott beállítások és adatok adhatók meg. Ezek később módosíthatók.


Az ASP központ ügyféloldali szolgáltatásai a Portálon keresztül vehetők igénybe. Az ügyfeleknek ki kell választaniuk, hogy melyik, az ASP központhoz csatlakozott településen szeretnének ügyet intézni, ezután vehetik igénybe az ASP szakrendszerek kínálta ügyintézési lehetőségeket. Az ügyfelek számára nyújtott ügyintézési szolgáltatások köre településenként eltérhet.


Részletes tájékoztató a Portálról: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato


Böngészőprogram, internet hozzáférés


Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, stb.) és internet hozzáférés szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás telepítését nem igényli.

 


Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata által a Portálon publikált, elektronikusan benyújtható űrlapok:


Adóügyek:

BEVALLÁS ELŐREHOZOTT HELYI ADÓRÓL

ÁLTALÁNOS ADÓIGAZOLÁS KÉRELEM

MEGKERESÉS KÖZTARTOZÁS BEHAJTÁSÁRA

KÉRELEM KÖLTSÉGMENTESSÉG ENGEDÉLYEZÉSÉNEK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ KÖRÜLMÉNYEK IGAZOLÁSÁRA

EGYSZERŰSÍTETT RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM

KÉRELEM ADÓFELFÜGGESZTÉSRE

MEGHATALMAZÁS ÖNKORMÁNYZATI ADÓÜGYEKBEN

ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSI KÉRELEM

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

NYILATKOZAT AZ ADÓMENTESSÉG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

TÚLFIZETÉS ÁTVEZETÉSI ÉS VISSZATÉRÍTÉSI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

ADATBEJELENTÉS AZ ÉPÜLET, ÉPÜLETRÉSZ UTÁNI ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

KOMBINÁLT ÁRUSZÁLLÍTÁS BEJELENTÉSE

ADATBEJELENTÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS, IDEIGLENES JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS, ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG, 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. ÉVRE

HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG-KIEGÉSZÍTÉS BEVALLÁS

BEJELENTÉS DESZTILLÁLÓBERENDEZÉS TULAJDONJOGÁRÓL, TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRŐL

TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVALLÁS

ADATBEJELENTÉS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL

TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁS


Általános és egyéb igazgatási ügyek:

ADÁS-VÉTELI VAGY HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM, BEJELENTÉS


Anyakönyvi ügyek:

ANYAKÖNYVI KIVONAT KIÁLLÍTÁSI KÉRELEM


Hagyatéki ügyek:

ADATSZOLGÁLTATÁS HAGYATÉKI LELTÁRHOZ


Ipar-kereskedelem-szálláshely szolgáltatás:

ADATSZOLGÁLTATÁS NEM ÜZLETI SZÁLLÁSHELYSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATBAN

SZÁLLÁSHELY MEGSZŰNÉSÉNEK BEJELENTÉSE

SZÁLLÁSHELY NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELEM, BEJELENTÉS

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM ÜZLETKÖTELES TERMÉK FORGALMAZÁSÁHOZ

BEJELENTÉS NEM ÜZLETKÖTELES TERMÉK FORGALMAZÁSÁRÓL

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY VISSZAVONÁSI KÉRELEM


Szociális igazgatás:

KÖZTEMETÉSI KÉRELEM


Településüzemeltetési ügyek:

KÖZTERÜLET, KÖZÚT ELTÉRŐ HASZNÁLATA IRÁNTI KÉRELEM

 


Pétfürdői polgármesteri hivatal


 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK

a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság megbízásából

(a tájékoztatók letölthetők a címre kattintva)


Tudnivalók a szén-monoxidról 

Fontos tudnivalók a kéményseprésről 

Előzzük meg a kéménytüzeket 

A szabadtéri égetés szabályai-------------------------------------------------------------------------------------------------------------H i r d e t m é n y

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Egészségügyi Igazgatási Főosztály áthelyezte a rehabilitációs medicina alaptevékenységek (szakmakód 2200, progresszivitási szint: I., II., III.) szakmához tartozó ellátási területeket az alábbi módon:

Rehabilitációs medicina alaptevékenységek (szakmakód:2200) FEKVŐBETEG ELLÁTÁS:

Berhida, Ősi, Öskü, Pétfürdő, Tés, Várpalota település a Csolnoky Ferenc Kórház ellátásából átkerül a Szent Donát Várpalota Kórház területi ellátásába.

Vilonya, Jásd település a Zirci Erzsébet Kórház – Rendelőintézet ellátásából átkerül a Szent Donát Várpalota Kórház területi ellátásába.

Rehabilitációs medicina alaptevékenységek (szakmakód:2200) JÁRÓBETEG ELLÁTÁS

Berhida, Ősi, Öskü, Pétfürdő, Tés, Várpalota, Vilonya település a Csolnoky Ferenc Kórház ellátásából átkerül a Szent Donát Várpalota Kórház területi ellátásába.

Jásd település a Zirci Erzsébet Kórház – Rendelőintézet ellátásából átkerül a Szent Donát Várpalota Kórház területi ellátásába.

Pétfürdő, 2017. július 27.


Tisztelettel:

Szabóné Czifra Melinda sk.

jegyző

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Térfigyelő kamerarendszer elhelyezéséről és működtetéséről szóló tájékoztató itt olvasható.------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HIRDETMÉNY


 

A GEOSAN Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1112 Budapest, Olt utca 31/A., Pétfürdői Vegyipari Technológiai Fióktelepére (8105 Pétfürdő-gyártelep, Pf.: 428., hrsz.: 2387/2.) vonatkozó alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem egységes szerkezetű biztonsági jelentésének védendő adatokat nem tartalmazó változatának közzétételéről. A jelentés anyaga tömörített formában letölthető innen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HIRDETMÉNY

 


A PETROTÁR Kőolajterméktároló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:1143 Budapest, Besnyői u. 13.), Pétfürdő, Cseri u. 21. szám alatti telephelyére vonatkozó alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem egységes szerkezetű biztonsági elemzésének védendő adatokat nem tartalmazó változatának közzétételéről.

A BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VERZIÓJA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------T á j é k o z t a t á s


A "VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés Pétfürdőn bevezetésre került.

A zsákok elszállítása minden hónap utolsó szerdáján történik.

A "VHK" kéri a szolgáltatást igénybe vevőket, hogy a szelektív hulladékgyűjtő zsákok lakossági kihelyezése az elszállítás napján reggel 6,00 óráig történjen meg!

 

Polgármesteri Hivatal

                                 

    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lakossági tájékoztató a lakóépületek építésének egyszerű bejelentéséről

Letölthető itt 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a lakóházak energetikai felújításának támogatásáról szóló 7/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete

 

alapján pályázat útjánvissza nem térítendő támogatás igényelhető a pétfürdői lakóingatlanok legalább egy energetikai kategóriával történő javulását eredményező – de legalább a B kategóriát elérő – felújításához.

 

A támogatást természetes személyek, lakásszövetkezetet és társasházak igényelhetik.

 

A pályázat folyamatosan benyújtható az évente rendelkezésre álló keretösszeg erejéig. A pályázat benyújtása előtt megkezdett kivitelezéshez a támogatás nem igényelhető.

 

A támogatás mértéke

a) társasházak esetén a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 33 %-a,     de legfeljebb 600.000,- Ft/lakás

b) a családi házak esetén a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség  40 %-a, de legfeljebb 1,2 millió Ft/lakás.

 

Támogatható felújítások:

 

a) Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje abban az esetben, ha a beruházással érintett lakóépület, illetve társasházak esetében a külön tulajdonba tartozó lakás fűtési rendszere és/vagy annak hőleadói elkülönítetten szabályozhatók, és az energiaköltségek fogyasztással arányos módon történő elszámolása megoldott, illetve abban az esetben, ha a beruházás magában foglalja az előző feltételek teljesítését.


b) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése. Támogatható minden olyan beavatkozás, emely az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkenti anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség csökkenne.


c)  Homlokzatok, födémek, falak, lábazatok, tetőteret határoló szerkezetek hőszigetelése abban az esetben, ha a beruházással érintett ingatlan, illetve a társasházak esetén a külön tulajdonba tartozó lakás fűtési rendszere, és/vagy annak hőleadói elkülönítetten szabályozhatók, és az energiaköltségek fogyasztással arányos módon történő elszámolása megoldott.


d) Meglévő hagyományos energiaforrással működtetett fűtési és használati melegvíz rendszerek felújítása, korszerűsítése, átalakítása.


e) Hővisszanyerős szellőzési rendszer létesítése.


f) A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítése.

 

 

Az önkormányzati rendelet és mellékletei pdf formátuman letölthetők itt

A pályázati adatlap word formátumban letölthető itt 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2016. évi közterületi elnevezések

 

Az elnevezés hatálya

A közterületi ingatlan

helyrajzi száma és művelési ága

elnevezése és jellege

2016. március 1.

2367/2 hrsz-ú "kivett helyi közút"

Strand liget

2016. március 1.

2367/3 hrsz-ú "kivett helyi közút"

Gesztenye sor

2016. május 1.

1929 hrsz-ú "kivett helyi közút"

Kis köz

2016. május 1.

2297/37 hrsz-ú "kivett közpark"

Szent István park

2016. május 1.

2259/15 hrsz-ú "kivett közterület"

Horizont tér


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KÖZBESZERZÉSEK


2016. évi közbeszerzési eljárásokKbt. 113. §-a szerinti (összefoglaló tájékoztatással megindított) eljárások:Pétfürdő, Fürdő-forráscsoport foglalása

  írásbeli összegezés

  szerződés


 

- Pétfürdőn járda felújítási munkák II. ütem

  írásbeli összegezés

  szerződés

 


- Járda felújítási munkák 2016-ban Pétfürdőn

  írásbeli összegezés

  szerződés

 


- Térfigyelő-kamerarendszer kiépítése és üzembe helyezése Pétfürdőn

  írásbeli összegezés

  szerződés

  szerződésmódosítása

 


- A pétfürdői Horváth István Általános Iskola (8105 Pétfürdő, Hősök tere 1.) épületében konyha, ebédlő kialakítása, vizesblokkok, öltözők és világítás felújítása.

  írásbeli összegezés

  szerződés
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015. évi statisztikai összegezés


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


2015. évi közbeszerzési eljárások
- Eljárást megindító felhívás: Pétfürdőn járdák építési munkáinak kivitelezése 2015-ben (KÉ 13339/2015.)


  - Tájékoztató az eljárás eredményéről  (KÉ 20096/2015.)

    Megkötött szerződés- Eljárást megindító felhívás: A pétfürdői Állomás utca út és járda építési, valamint a Berhidai úton kapubejárók és buszöböl kialakítási munkái (KÉ 7791/2015.)

 - Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 15705/2015)

   Megkötött szerződés
Eljárást megindító felhívás: A pétfürdői Horváth István Általános Iskola épületének világítás korszerűsítése (KÉ 7823/2015.)

  - Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ.13031/2015.)

    Megkötött szerződés
Eljárást megindító felhívás: Pétfürdőn az Ifjúsági tó mellett parkoló kialakítása (KÉ 5961/2015.)


 - Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ. 12190/2015.)


   Megkötött szerződés


 - Tájékoztató a szerződés módosításáról (KÉ. 15711/2015.)


   Szerződés módosítása
- Eljárást megindító felhívás: Pétfürdőn a Berhidai u. 2. környéke környezetrendezési munkáinak kivitelezése (KÉ 26084/2014.)


 - Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 5504/2015.)


  Megkötött szerződés


 - Tájékoztató a szerződés módosításáról (KÉ 7104/2015.)


   Szerződés módosítása


Kbt. 122/A. §-a szerinti eljárások: 


Pétfürdői új Polgármesteri Hivatal irodabútorainak beszerzése, helyszínre szállítása és a használatbavételhez szükséges helyszíni szerelése.

Írásbeli összegezés

Megkötött szerződésPétfürdői új Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ épületének klímaszerelési munkái

Írásbeli összegezés

Megkötött szerződésPétfürdő közigazgatási területén belül zártláncú CCTV rendszer megvalósítása, kivitelezése

Írásbeli összegezés   (eredménytelen eljárás)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2014. évi statisztikai összegezés  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2014. évi közbeszerzési eljárások- Eljárást megindító felhívás: Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai úton járda felújításának kivitelezése (KÉ 13964/2014.)  


- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KE 19927/2014.)


   Megkötött szerződés   

 - Eljárást megindító felhívás: Pétfürdőn a Babits, Bocskai és Fazekas Mihály utcai járdák felújításának kivitelezése   (KÉ 9930/2014.)

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 14718/2014.)

  Megkötött szerződés

  - Tájékoztató a szerződés módosításáról (KÉ 21755/2014.)

  Szerződés módosítása


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2013. évi statisztikai összegezés  


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

2013. évi közbeszerzési eljárások

 

 

- Eljárást megindító felhívás: Pétfürdői járdák és térburkolatok készítése (KÉ 12670/2013.)

 

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 18258/2013.)

  Megkötött szerződés

 

 

- Eljárást megindító felhívás: A pétfürdői Sugár út napelemes szigetrendszerű közvilágítás hálózatának kiépítése (KÉ 9990/2013.) 

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 18247/2013.)

  Megkötött szerződés

 

  

- Eljárást megindító felhívás: Pétfürdő, Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ építése (KÉ 7653/2013.)

 

  Előzetes vitarendezési kérelem - Cserkúti Generál Kft.

 

  Előzetes vitarendezési kérelem - Polip 2001 Kft.


  Közbeszerzési Döntőbizottság határozata


- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 21669/2013.)


  Megkötött szerződés

  

 - Tájékoztató a szerződés módosításáról (KÉ 27240/2014.)


   Szerződés módosítása

 

 - Tájékoztató a szerződés módosításáról (KÉ 10613/2015.)


   Szerződés módosítása
- Eljárást megindító felhívás: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár színházterem, könyvtár szellőzés és hűtés kialakítása (KÉ 7664/2013.) 

 

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 13105/2013.)

 

  Megkötött szerződés

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2012. évi statisztikai összegezés  

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2012. évi közbeszerzési eljárások

 

- Eljárást megindító felhívás a pétfürdői belterületi utak építésére, felújítására 2012-ben (KÉ 13930/2012.)

 

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 18047/2012.)

 

- Tájékoztató a szerződés módosításáról (KÉ 19668/2012.)

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2011. évi közbeszerzési eljárások

 

Ajánlattételi felhívás Pétfürdő, útfelújítási munkák kivitelezésére (KÉ 16374/2011.)

 

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 20732/2011.)

 

 

Ajánlattételi felhívás a pétfürdői Ifjúsági tó helyreállítási munkáira (KÉ 6597/2011.)

 

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 12219/2011.)

- Tájékoztató a szerződés módosításáról (KÉ 25611/2011.)


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2010. évi közbeszerzési eljárások

 

Ajánlattételi felhívás a Pétfürdő, Ady E. u.-Temető u.-Berhidai u. által határolt terület térburkolat kialakításának kivitelezésére (KÉ 13449/2010.)

 

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 21270/2010.)

 

Ajánlattételi felhívás Pétfürdő, Sugár út gyalogjárda és kerékpárút felújítása, Hősök tere útfelújítása kivitelezésére (KÉ 15128/2010.)

 

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 21347/2010.)

- Tájékoztató a szerződés teljesítéséről (KÉ 36316/2010.)

 

Ajánlattételi felhívás Pétfürdő, Tiborc, Móra Ferenc és 1623 hrsz.-ú utca útépítésének kivitelezésére (KÉ 17441/2010.)

 

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 25094/2010.)

- Tájékoztató a szerződés teljesítéséről (KÉ 1245/2011.)

 

Ajánlattételi felhívás Pétfürdő, Juhász Gyula és Mikes Kelemen utcák útfelújításának kivitelezésére (KÉ 24042/2010.)

 

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 30116/2010.)

- Tájékoztató a szerződés teljesítéséről (KÉ 1244/2011.)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

- 166/2016.(IV.28.) számú képviselő-testületi határozattal megállapított - 2016. május 1-től hatályos - közbeszerzési szabályzat letölthető itt

 - 288/2012.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozattal megállapított  - 2012. szeptember 1-től 2016. április 30-ig hatályos - közbeszerzési szabályzat letölthető itt


 

Az Önkormányzat és a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:

Cím: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.                Telefon: 06 88 588-910 (recepció - valamennyi mellékszám kapcsolása)

E-mail: petionkormanyzat@upcmail.hu                          06 88 787-919 (Titkárság)

           petijegyzo@upcmail.hu                           Fax:  06 88 588-930

Ügyfélfogadás: hétfőn: 9.30 – 11.30 és 12.30-16.15 óra között; szerdán: 8.00 -11.30 és 12.30-16.15 óra között; pénteken: 8.00 – 12.00 óra között.